دلم ...

سخت نگیر.این همه سقف آبی که پاشیده روی سرما.می رویم یک گوشه غرق هم می شویم.سخت نگیر که نمی شود و نمی شود.سخت نگیر که نمی گذارند و نمی گذارند.دستمان را که به هم بدهیم دنیا و آدم هایش مجال نه گفتن ندارند.سخت نگیر.من از آوارگی بیزارم.من از این همه دوری سر رفته ام. بگذارعشق برای یک بار هم که شده به سرانجام برسد.  حواست باشد !دلم در آغاز یک از هم پاشیدگی بی انتهاست.

/ 0 نظر / 17 بازدید